Onze Werkgebieden

Overzicht van onze expertise…

Hieronder treft u een overzicht aan van onze werkgebieden.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als uw zaak hier niet bij staat.

In detail…

Tevens treft u hieronder een beknopte uiteenzetting aan van onze werkgebieden.

Appartementsrecht (VvE)

Wij kunnen u adviseren en ondersteunen in de volgende zaken: Juridisch advies bij VvE-beheer – Conflicten binnen de vereniging van eigenaars; geschillen tussen de ALV en het bestuur van de VvE – Conflicten tussen een VvE-lid en het bestuur van de VvE of de ALV – Het opstellen en beoordelen van een huishoudelijk reglement.

In detail…

Appartementsrecht/VvE’s

Het kopen van een appartement betekent iets anders dan het kopen van een eengezinswoning. De eigenaar van een appartement heeft met meer en andere (wettelijke) regels te maken. Extra aandacht in de oriëntatiefase is daarom erg belangrijk.

Bij de aankoop van een appartementsrecht vragen nogal wat zaken om aandacht. Het loont de moeite om erover na te denken voor u de uiteindelijke beslissing tot aankoop neemt. Bij een appartementsrecht heeft iedere eigenaar het gebruiksrecht van een privé-gedeelte (zijn woning) en het mede-gebruiksrecht van de gedeelten van het gebouw die voor gemeenschappelijk gebruik bestemd zijn (zoals het dak, de entree en het trappenhuis).

Alle appartementseigenaars zijn samen eigenaar van het gehele complex. Dit betekent dat iedere eigenaar medeverantwoordelijk is voor het gehele complex, en dat hij mee moet betalen in de kosten van onderhoud van het complex. Potentiële kopers moeten dus niet alleen kijken naar het appartement dat zij op het oog hebben. Ook de staat van onderhoud van het hele complex is belangrijk, net als het functioneren van de VvE.

Het is belangrijk om te informeren of de VvE functioneert en hoe hoog de periodieke bijdrage is die betaald moet worden. De koper heeft een onderzoeksplicht! Bij nieuwbouw zal er vaak een schatting zijn van de kosten. Als aspirant-koper vraagt u naar de stukken die van belang zijn, zoals de splitsingsakte en het splitsingsreglement, eventueel een huishoudelijk reglement, lopende contracten en – niet te vergeten – de financiële stukken. Als deze stukken niet tijdig worden overlegd, maar er wordt intussen tóch een koopovereenkomst wordt afgesloten, dan moeten in de koopakte hiervoor een of meer ontbindende voorwaarden worden opgenomen. U hebt dan de mogelijkheid om de koop ongedaan te maken als uit de stukken blijkt dat er problemen zijn.

De verkoper moet trouwens in verband met zijn informatieplicht die stukken overleggen en desgevraagd ook informatie verstrekken over bijvoorbeeld de onderhoudsstaat, geluidsoverlast e.d., voor zover hij daarvan op de hoogte is.

In detail…

Het medische tuchtrecht is eigenlijk een soort rechtspraak waarbij een speciale instantie (het tuchtcollege) beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Artsen, tandartsen, GGZ-psychologen, psychotherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen zijn onderworpen aan tuchtrechtspraak.

U kunt als patiënt een klacht indienen bij een van de vijf regionale tuchtcolleges. Tegen een uitspraak van een regionaal tuchtcollege kan hoger beroep worden ingesteld bij het centraal tuchtcollege in Den Haag.

Soms leent een zaak zich voor een klacht bij het tuchtcollege, een andere keer kunt u zich beter beklagen bij de burgerlijke rechter. De keuze (u kunt ook beide instanties inschakelen) hangt vooral af van de vraag wat u als patiënt wilt bereiken. In het tuchtrecht draait het hoofdzakelijk om de vraag of een hulpverlener voldoende zorg aan de patiënt heeft gegeven.

Als het tuchtcollege uw klacht gegrond verklaart, dan kan aan de arts of de hulpverlener een van de volgende sancties worden opgelegd:

 • een waarschuwing
 • een berisping (eigenlijk een ernstige waarschuwing)
 • een geldboete (van maximaal 4.500 euro)
 • een tijdelijk of permanent verbod om zijn beroep nog uit te oefenen

De functie van de tuchtrechtspraak is corrigerend. Een tuchtprocedure lijkt op een strafzaak. Aan de andere kant doet een tuchtcollege nooit een uitspraak over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de arts of hulpverlener. Ook kent het tuchtcollege u als patiënt geen schadevergoeding toe. Alleen de rechter of de Geschillencommissie Zorginstellingen kan de arts of hulpverlener veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding.

Tuchtrecht

Heeft een arts volgens u een foute of een te late diagnose gesteld? Dan kunt u een klacht indienen bij het tuchtcollege van de betreffende beroepsgroep. Vrijwel elke beroepsgroep heeft een tuchtcollege. Een tuchtcollege is onafhankelijk en bekijkt of de regels van de wet zijn nageleefd en of een arts heeft gehandeld binnen de regels van zijn beroep.

Strafrecht

Heeft u een grote boete ontvangen en meent u dat dit ten onrechte is gebeurd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons. Ook als u meent dat de door de rechter opgelegde geldboete ten onrechte is opgelegd, of wanneer u deze te hoog vindt. Samen met u bespreken we de zaak en beoordelen of procederen zinvol is.

In detail…

Veruit de meeste verkeersovertredingen vallen onder de Mulderbeschikkingen. Dit type boete herkent u aan de letter M rechtsboven in de brief van het CJIB. Sinds 1992 vallen deze overtredingen niet meer onder het strafrecht maar onder het bestuursrecht. Dit betekent dat u tegen de Mulderbeschikkingen gedurende zes weken na ontvangst in administratief beroep kan gaan door middel van een beroepschrift.

In deze procedure beoordeelt het Openbaar Ministerie (dus niet de rechter) of de boete en/of de hoogte van de boete correct is. Tegenwoordig kunt u op de website van het CJIB zelf eenvoudig online in beroep gaan en een overzicht van uw verkeersboetes en de daarbij behorende gegevens inzien.

U kunt er ook voor kiezen om dit schriftelijk te doen. Aan het zelfstandig in beroep gaan zitten echter wel een aantal haken en ogen. Zo moet uw beroepschrift aan bepaalde formele eisen voldoen en is het uitgangspunt dat de opgelegde boete rechtmatig is. Het is aan u om te bewijzen dat dit niet het geval is.

Voor veel mensen is dit een lastig karwei omdat u voor een effectieve beroepsprocedure bewijsstukken moet aandragen waarin u met juridisch relevante argumenten en overwegingen in gaat tegen de opgelegde sanctie. Daarbij moet u rekening houden dat de persoon die uw beroepschrift beoordeelt aan de kant staat van degene die u de boete heeft opgelegd. Dit is anders dan een procedure bij de rechter die geheel onafhankelijk en onpartijdig is. De kans is dus goed aanwezig dat de opgelegde boete onrechtmatig is, maar dat het Openbaar Ministerie deze niet laat vervallen.

In beroep gaan bij de kantonrechter doet u door middel van een beroepschrift. Dit beroepschrift moet aan andere vereisten voldoen dan die van het administratief beroep. Ook hier dient u te bewijzen dat de aan u opgelegde boete en de verwerping van uw administratief beroep onjuist is. Voor een effectieve beroepsprocedure moet u bewijsstukken aandragen waarin u met juridisch relevante argumenten en overwegingen in gaat tegen de opgelegde sanctie en de verwerping van uw eerdere beroepschrift.

Het is niet aan te raden om dit geheel zelfstandig te doen. Het voordeel in deze procedure is dat de rechter in tegenstelling tot het OM uw beroepschrift geheel onafhankelijk en onpartijdig beoordeelt. Om een procedure te starten bij de kantonrechter moet u griffiegeld betalen. Aangezien wij u juridische bijstand kunnen bieden zullen wij u van te voren duidelijk informeren over de te verwachten kosten en het procesverloop.

Een transactie is te herkennen aan de grote zwarte letter “T” rechtsboven in uw brief van het CJIB. Door een transactievoorstel doet de officier van justitie u een voorstel om ten aanzien van een bepaald strafbaarheid niet voor de rechter te komen, maar in ruil daarvoor een geldsom betalen of taakstraf te verrichten. Door het betalen van dit transactievoorstel bekent u in een zekere mate een vorm van schuld. Dit transactievoorstel wordt opgenomen in uw justitiële documentatie (strafblad), wat van invloed kan zijn op bijvoorbeeld uw toekomstige sollicitaties. Het kan u dus van grote waarde zijn dat u in deze zaak wordt vrijgesproken.

JabM kan u resultaatgericht bijstaan of adviseren in uw administratief beroep. Indien u (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld kunt u van de overheid een vergoeding krijgen voor de door ons beroepsmatig verleende rechtsbijstand. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Staat uw zaak hier niet tussen? Neem dan alsnog contact met ons op!

Leg uw zaak aan ons voor. Wij beoordelen uw zaak binnen 24 uur!

Bestuursrecht

Het bestuursrecht, dat de verhouding tussen burgers/ondernemers en overheid regelt, is dynamisch en complex. Zo omvat het behalve omgevingsrecht ook wet- en regelgeving met betrekking tot bijvoorbeeld openbare orde, subsidies, openbaarheid van bestuur en duurzame energie

In detail…

Bestuursrecht regelt de werkwijzen en de handelswijzen van bestuursorganen in het vervullen van hun bestuurlijke taken in relatie tot natuurlijke personen en rechtspersonen (burgers). In de Algemene Wet Bestuursrecht vindt men onder meer de regels omtrent het nemen van besluiten en de bestuurlijke procedures die de burger ter beschikking staan zoals bezwaar en beroep.

Het bestuursrecht geeft regels hoe bestuursorganen zich moeten gedragen jegens burgers.

Het bestuursrecht is een onderdeel van het publiekrecht. Bestuursrecht wordt ook wel administratief recht genoemd.

In het bestuursrecht gaat het om de relatie tussen de overheid en burgers of bedrijven. De besluiten die door de overheid worden genomen staan in het bestuursrecht centraal. Wanneer u het niet eens bent met een door de overheid (bijvoorbeeld de gemeente) genomen besluit, of wanneer u de overheid juist iets wilt vragen, kunnen wij u bij alle aspecten hiervan ondersteunen, waaronder:

 • Bezwaar maken op of in beroep gaan tegen besluiten;
 • Advisering over te starten procedures;
 • Verzoekschriften opmaken;
 • Advisering omtrent de aanvraag van vergunningen;
 • Beoordelen van de rechtsgeldigheid van opgelegde boetes en beschikkingen, bijvoorbeeld van het UWV;
 • Beoordeling van de juridische positie van de overheid en jou als belanghebbende.

In detail…

Onder het arbeidsrecht vallen alle afspraken die een werknemer en een werkgever met elkaar maken. De afspraken worden meestal vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. In een arbeidsovereenkomst komen de afspraken te staan over werkdagen- en tijden, je functie, salaris, vrije dagen enzovoort. Als jullie over bepaalde zaken geen afspraken maken, dan gelden de wettelijke regels op het gebied van arbeidsrecht.

Als je een arbeidscontract ondertekent ga je als werknemer een bepaalde verplichting aan. Je moet bijvoorbeeld drie dagen in de week werken en je moet bepaalde werkzaamheden uitvoeren. Als werknemer moet je je hier aan houden. Wanneer je je niet aan de verplichtingen houdt, dan kan de werkgever je mogelijk op staande voet ontslaan met als reden werkweigering. Houd je dus goed aan de afspraken die jullie hebben gemaakt en teken nooit een arbeidsovereenkomst zonder deze goed door te lezen. Zo kom je ook niet voor verrassingen te staan.

Natuurlijk heb je als werknemer ook rechten. De werkgever is verplicht om je loon uit te betalen. Tot 1 januari 2015 kon in arbeidscontracten worden opgenomen dat een werkgever je geen loon hoefde te betalen als er geen arbeid verricht werd. Vanaf januari 2015 kan dit nog maximaal zes maanden. Na zes maanden is en werkgever verplicht de werknemer loon te betalen. Ook wanneer een werknemer zijn werk niet of slechts gedeeltelijk heeft uitgevoerd. Alleen als de werkgever kan aantonen dat de werknemer geheel verantwoordelijk is kan loon worden ingehouden.

Daarnaast is een werkgever verplicht vakantiegeld te betalen. Ook heb je recht op een aantal vrije dagen per jaar. Als je werkgever zich hier niet aan houdt kun je als werknemer actie ondernemen. Zo zou je bijvoorbeeld loon kunnen vorderen als dit niet is betaald. Heb jij het idee dat de werkgever zich niet goed aan de gemaakte afspraken houdt, neem dan contact met ons op. Wij bespreken graag samen met jou hoe je het probleem op kunt lossen.

Soms ontstaan er conflicten over de afspraken die in het arbeidscontract zijn gemaakt. De werkgever wil bijvoorbeeld dat je minder dagen gaat werken, maar jij wil dit niet. Of andersom. In zo’n situatie probeer je eerst met elkaar om tafel te gaan om een oplossing te zoeken. Lukt dit niet, dan is het mogelijk om een jurist of advocaat in te schakelen. Wij kunnen samen met jou bekijken of het zinvol is om iemand in te schakelen of niet.

Arbeidsrecht

De sectie Arbeidsrecht stelt zich ten doel haar cliënten optimaal te informeren en te begeleiden, zodat zij hun weg kunnen vinden op deze lastige terreinen. Wij doen dit op de eerste plaats door middel van advisering, waarbij korte lijnen, snelheid en praktische oplossingen centraal staan.

AVG

Een effectief privacybeleid vergt een breed draagvlak binnen uw organisatie en heeft raakvlakken met aspecten van organisatorische, juridische en technische aard. Daarom is een multidisciplinaire benadering naar onze overtuiging de optimale en meest efficiënte aanpak.

In detail…

De Algemene Verordening Gegevensbescherming – ook vaak aangehaald als: General Data Protection Regulation (GDPR) – is sinds 25 mei 2018 van toepassing in de hele Europese Unie. Het gaat hierbij om de bescherming van persoonsgegevens, dat zijn gegevens die herleidbaar zijn naar individuen.

Denk aan de persoonsgegevens van bijvoorbeeld klanten, werknemers en persoonsgegevens van uw leveranciers. Als je die bewaart; kopieert of er iets anders mee doet dan is de AVG (GDPR) van toepassing.

Zit u met vragen als: AVG, wat is dat? AVG, wat mag wel en niet? AVG, wat moet ik doen? AVG wat zijn persoonsgegevens? Of AVG, ben ik compliant? En zo niet, AVG compliance hoe regel ik dat? Met al dit soort vragen kunt u terecht bij JabM.

Wij verzorgen het privacy recht voor verschillende ondernemers (ZZP-ers) en organisaties. Denk aan opstellen van uw AVG register; opstellen verwerkingsovereenkomst; doorvoering Data Impact Assessment; scholing voor uw Functionaris gegevensbescherming; assistentie bij naleving van de AVG, zoals het al dan niet melden van een datalek; invoering van AVG compliance in uw organisatie.

Verdere vragen over de AVG (GDPR)?  Neemt u gerust contact op met ons!

Ook met klachten en Geschillen staan wij u graag bij. U staat er niet alleen voor!

Wacht niet af, neem direct contact op met ons!

Geschillen/Klachten

Heeft u een juridisch probleem, geschil of conflict met een ondernemer of consument? En komt u er onderling niet uit? Dan kunt u specialistische hulp inschakelen. Voor informatie en (juridisch) advies kunt u terecht bij onze Juristen.

In detail…

Een geschil kan door van alles ontstaan. Zaak is om er zo snel mogelijk vanaf te komen, of u nu de klager of de aangeklaagde bent.  Ga niet te snel dreigen met allerlei zaken maar pak de telefoon en probeer het geschil uit te praten of ga, als je daar zelf achter staat, op zoek naar een compromis. Heel veel geschillen worden al opgelost door onderling overleg. Maar goed ook, anders zou het wel erg druk worden bij de rechters in het land.

Kiest u voor mediation en probeert u er door middel van gesprekken uit te komen? Of start u een procedure bij de rechtbank? Hoe dan ook wij kunnen u verder helpen!

Een goede juridische brief schrijven kan dan moeilijk voor u zijn. Ook al weet u zelf goed wat u wilt zeggen het is best moeilijk om dat in een juridische brief goed te verwoorden. Een juridische brief moet direct doeltreffend zijn en uw juridisch standpunt helder en duidelijk weergeven. Niet te lang en te algemeen maar krachtig, kort en bondig. Dat zijn de eigenschappen van een goede juridische brief.

Een juridische brief op maat laat ook direct zien dat een jurist bij het conflict betrokken is. Een duidelijke waarschuwing voor iedere wederpartij dat u niet met zich laat sollen. Een voorbeeldbrief gebruiken lijkt handig en gemakkelijk omdat deze vaak gratis te downloaden is. Het grote nadeel van een voorbeeldbrief is echter dat ze niet concreet zijn en nooit is toegesneden op uw eigen concrete situatie en dat is wel een belangrijke eis voor een juridische brief die hout snijdt.

Wij kennen de wegen in het juridisch doolhof kunnen snel een juridische brief op maat maken. U hoeft dus niet zelf te prutsen met voorbeeldbrieven. Zeker niet als een juridische brief op maat al voor een scherpe prijs kan worden besteld. Een goede juridische brief is daarnaast een mooi visite kaartje voor elke ondernemer of particulier. Wacht dus bij geschillen/klachten nooit te lang met het versturen van een juridische brief of mail.

In detail…

Een incassobureau kan worden ingeschakeld als u uw schuld niet op tijd betaalt. Het incassobureau zal namens de schuldeiser (de leverancier) het bedrag proberen te innen. Per 1 juli 2012 zijn er wettelijk vastgelegde nieuwe regels voor incassokosten.

Bezwaar maken tegen incassokosten kan schriftelijk met onze voorbeeldbrief. U kunt deze brief (aangetekend) per post of per e-mail versturen.

Download voorbeeldbrief: oneens-met-incassokosten.doc (Word 28.5kB)

Een incassobureau mag geen officiële documenten uitbrengen, zoals een dagvaarding. Alleen een gerechtsdeurwaarder mag een dagvaarding uitbrengen (‘betekenen’). Met het sturen van een ‘conceptdagvaarding’ wekken incassobureaus vaak ten onrechte de indruk dat zij een gerechtsdeurwaarder zijn, of dat er al een deurwaarder betrokken is bij de zaak.

Een concept-dagvaarding sturen is onderdeel van de strategie van een incassobureau om u alsnog te laten betalen, maar heeft niet dezelfde juridische status als een door een gerechtsdeurwaarder uitgebrachte dagvaarding. Het zet u op het verkeerde been en ‘nep’.

Zowel incassobureaus als gerechtsdeurwaarders kunnen u flink onder druk zetten om hoe dan ook te betalen. Voelt u zich geïntimideerd? JabM kan u helpen om een klachtenbrief op te stellen en er tevens voor zorgen dat uw brief op de juiste plaats bezorgd wordt.

Belangrijk….

 • Vraag bewijs en geef bij een onterechte vordering direct aan dat u niet betaalt. Het is aan de tegenpartij over te gaan tot dagvaarden.
 • Leg een dossier aan van brieven, reacties en verweer.
 • Raadpleeg uw omgeving voor kennis en ervaring.
 • Schakel JabM in en wij helpen u. U hoeft er niet alleen voor te staan!
 • Als u in uw recht staat, houd dan voet bij stuk; incassobureaus kunnen niet dagvaarden.

Beslaglegging kan alleen via een deurwaarder (niet via een incassobureau). Reageer altijd op een dagvaarding. Anders komt er een rechtszaak en is de uitspraak bindend. Een schuldeiser zal niet zomaar dagvaarden, vanwege hoge proceskosten.

Stel uw vragen over de vordering, ofwel betwist u deze ‘gemotiveerd’, dan mag het incassobureau niet doorgaan met aanmanen. De incassoprocedure moet dan worden opgeschort. JabM kan u voorzien van advies maar ook ondersteunen en bijstaan in dergelijke zaken tegen scherpe tarieven die vooraf duidelijk met u worden gecommuniceerd.

Nogmaals, u staat er niet alleen voor. JabM kan u adviseren en ondersteunen in dergelijke zaken. Wacht niet met het inschakelen van ondersteuning of het vragen van advies!

Probleem met Incassobureau of Deurwaarder

Heeft een arts volgens u een foute of een te late diagnose gesteld? Dan kunt u een klacht indienen bij het tuchtcollege van de betreffende beroepsgroep. Vrijwel elke beroepsgroep heeft een tuchtcollege. Een tuchtcollege is onafhankelijk en bekijkt of de regels van de wet zijn nageleefd en of een arts heeft gehandeld binnen de regels van zijn beroep.

error: