Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Toepasselijkheid
  1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en alle werkzaamheden van JabM. Afwijkende bepalingen of voorwaarden gesteld door een opdrachtgever zijn voor JabM alleen bindend wanneer en voor zover deze door JabM uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Even voorstellen

  2.1. JabM is gevestigd aan de Toutenburg 704 (7423 XK) te Deventer en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61739529. Je kan ons mailen via ons contactformulier op onze website www.jabm.nl of via info@jabm.nl.
 3. Offertes en aanvaarding van de opdracht

  3.1. Wij staan voor juridische snelheid, efficiëntie en deskundig advies, verschaft door professionele deskundigen. Wij voeren elke opdracht uit met de professionele kwaliteit die men van deskundigen kan verwachten en in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken in de sector.
  3.2. Na oriënterend – persoonlijk, telefonisch of schriftelijk – contact aangaande een potentiële opdracht, stellen wij een offerte voor u op waarin wij een opsomming van de vereiste prestaties en hun geschatte vergoeding weergeven.
  3.3. Een offerte is vrijblijvend en verplicht opdrachtgever tot niets.
  3.4. Oriënterende communicatie aangaande een potentiële opdracht is eveneens vrijblijvend en verplicht de opdrachtgever tot niets. Indien deze oriënterende communicatie meer dan één uur zal vergen, kunnen wij deze communicatie als opdracht aanmerken en kunnen wij hiervoor kosten in rekening brengen bij opdrachtgever op basis van ons uurtarief. Ook indien een oriënterend gesprek overgaat in een concrete juridische adviesverstrekking kan JabM daarvoor kosten in rekening brengen op basis van haar uurtarief. Dit zal altijd duidelijk en vooraf gecommuniceerd worden aan de opdrachtgever.
  3.5. Iedere offerte die wij opstellen is geldig ten aanzien van de (rechts)personen tot wie de offerte is gericht. Een offerte heeft een geldigheidsduur zoals vermeld staat op de offerte zelf, of bij het ontbreken hiervan een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na datum van verzending.
  3.6. Indien in de offerte een datum voor oplevering is gegeven, geldt deze datum louter als indicatie. JabM behoudt het recht om de oplevering uit te stellen indien dit nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht of indien de omstandigheden dit rechtvaardigen.
  3.7. De offerte wordt geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever akkoord is gegaan met ons aanbod door middel van een expliciete opdrachtbevestiging, of indien wij redelijkerwijs een gedraging van de opdrachtgever mogen aanmerken als – indruk van gewekte – instemming.
  3.8. Indien de opdrachtgever, na aanvaarding van de opdracht, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, zal dit geen afbreuk doen aan zijn betalingsverplichtingen.
  3.9. Er kunnen geen wijzigingen worden aangebracht in de opdracht, tenzij daarover overeenstemming is bereikt door beide partijen.
 4. Uitvoering van de opdracht

  4.1. JabM zal elke opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de algemeen aanvaarde normen en gebruiken in de sector uitvoeren.
  4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft JabM het recht om een beroep te doen op de diensten van gespecialiseerde derden, zoals advocaten en derden met technische kennis. JabM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van de ingeschakelde derden of hiermee in verband staande schade. JabM is tevens gerechtigd enige beperking van aansprakelijkheid van de ten behoeve van de opdracht ingeschakelde derde te aanvaarden, zonder hierover vooraf met de opdrachtgever te overleggen. De kosten van de inschakeling van derden komen, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de opdrachtgever.
  4.3. Alle door JabM aangenomen opdrachten worden aan JabM en niet aan een aan JabM verbonden persoon gegeven. Dat geldt ook wanneer het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan JabM verbonden persoon zal worden uitgevoerd.
  4.4. Om een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht te kunnen garanderen, verwacht JabM van de opdrachtgever een vlotte medewerking en de terbeschikkingstelling van alle benodigde materialen en informatie. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft JabM het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat deze gegevens wel zijn verstrekt. In het geval waarin de samenwerking tussen opdrachtgever en JabM dusdanig moeizaam verloopt, dat goede uitvoering van de opdracht niet mogelijk is, behoudt JabM zich het recht voor de overeenkomst op iedere gewenst moment eenzijdig te beëindigen. In dat geval zullen enkel de reeds geleverde diensten in rekening gebracht worden.
  4.5. Om soepele en directe communicatie te garanderen, maakt JabM gebruik van verschillende elektronische communicatiemiddelen, zoals e-mail en een online facturatiesysteem. De opdrachtgever aanvaardt het gebruik en de waarde van deze communicatiemiddelen en zorgt, net als JabM uiteraard zelf ook doet, voor adequate beveiliging van de gebruikte communicatiemiddelen.
  4.6. De opdrachtgever dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals bijvoorbeeld wijzigingen in adres en facturatiegegevens, zo spoedig mogelijk door te geven aan JabM.
 5. Vertrouwelijkheid

  5.1. Wij vinden vertrouwen belangrijk. Alle gegevens die de opdrachtgever voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht verstrekt, zullen wij dan ook vertrouwelijk en met grote zorgvuldigheid behandelen. Wij gaan er vanuit dat de opdrachtgever ook te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk met de door ons verstrekte informatie om zal gaan. De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft ook na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, bestaan en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijk karakter van de informatie.
  5.2. Indien wij bij de uitvoering van de opdracht kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is de opdrachtgever er bij de verstrekking zelf verantwoordelijk voor deze vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan JabM over te dragen.
  5.3. Voor een efficiënt en vlot verloop van de uitvoering van de opdracht is het JabM toegestaan om gegevens van de opdrachtgever te delen met voor de opdracht ingeschakelde derden. Wanneer een opdrachtgever wil dat hiervoor vooraf toestemming wordt gevraagd, is dat uiteraard geen probleem. Dit moet de opdrachtgever dan wel zelf, voor aanvang van de opdracht, aan JabM kenbaar maken.
  5.4. De advisering of andere communicatie van JabM is altijd strikt persoonlijk bestemd voor de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gerechtigd het advies of andere communicatie te verspreiden zonder vooraf uitdrukkelijke toestemming van JabM te verkrijgen.
  5.5. Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Daarnaast zijn de partijen gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens een wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De partij zal in dat geval de andere partij daarover zo snel mogelijk informeren.
 6. Tarieven en betaling

  6.1. Bij JabM houden we van duidelijke afspraken. Daarom maken wij vooraf altijd afspraken over de prijs voor de uitvoering van de opdracht en/of over het te hanteren uurtarief. Onze prijzen zijn altijd exclusief BTW, tenzij anders vermeld op de offerte of in de factuur.
  6.2. Voor ieder project rekenen wij administratie- en projectkosten. Deze kosten zijn afhankelijk van de offerte en worden als volgt berekend:
  – Tot en met € 1500,-: 7% van het offertebedrag.
  – € 1500,- t/m € 4500,-: 5% van het offertebedrag.
  – € 4500,- en daarboven: 3% van het offertebedrag.
  6.3. Het is JabM toegestaan om de opdrachtgever bij vooruitbetaling te factureren. Bij uitblijven van de vooruitbetaling kan JabM de aanvang van haar prestaties uitstellen. Dit kan van invloed zijn op de oplevering en de oorspronkelijke overeengekomen opleveringsdatum.
  6.4. Na acceptatie van de offerte is de opdrachtgever het geoffreerde bedrag aan JabM verschuldigd. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de opdracht is JabM gerechtigd het geoffreerde bedrag geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen.
  6.5. Facturatie geschiedt elektronisch, tenzij door opdrachtgever anders wordt verzocht.
  6.6. Facturen dienen binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum te worden betaald. In geval van niet-betaling op de vervaldatum is de opdrachtgever vanaf de daaropvolgende dag van rechtswege en zonder ingebrekestelling over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is de opdrachtgever in een dergelijk geval ook gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen, maar niet beperkt de kosten voor incassobureaus, deurwaarder en advocaten.
  6.7. De betalingsvordering is direct opeisbaar indien de opdrachtgever in staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie verkeert, dan wel beslag op de vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en/of opdrachtgever in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
  6.8. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met een factuur van JabM, moet de opdrachtgever dit kenbaar maken door middel van een schriftelijk, gemotiveerd bezwaar uiterlijk binnen twee (2) weken na de factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.
  6.9. Wij kunnen te allen tijde beslissen om onze tarieven aan te passen. Uiteraard worden deze nieuwe tarieven uitsluitend toegepast op nieuwe, toekomstige opdrachten en dit heeft dus geen invloed op bestaande geldige offertes en opdrachten.
 7.  Aansprakelijkheid en vrijwaring

  7.1. JabM is slechts aansprakelijk jegens opdrachtgever voor de directe schade die is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. JabM kan slechts aansprakelijk zijn voor een toerekenbare tekortkoming indien de opdrachtgever JabM onverwijld en gemotiveerd schriftelijk in gebreke stelt, waarbij JabM een redelijke termijn wordt gegeven ter zuivering van de tekortkoming, en JabM ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
  7.2. JabM is in geen geval aansprakelijk voor elke vorm van indirecte schade ten gevolge van bovenstaande tekortkoming. Onder indirecte schade valt in elk geval – niet limitatief bedoeld – elke vorm van gevolgschade, gederfde winsten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de algemene kosten, verhoogde personeelskosten en schade door verlies van cliënten. JabM is eveneens niet aansprakelijk voor elke vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van documenten.
  7.3. Iedere aansprakelijkheid van JabM is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van JabM wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico van JabM onder die verzekering. Op verzoek verstrekt JabM informatie over deze verzekering.
  7.4. Wanneer er geen uitkering van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van JabM beperkt tot het door JabM in verband met de betreffende opdracht gefactureerde bedrag.
  7.5. De uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JabM of haar bedrijfsleiding.
  7.6. JabM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van ingeschakelde derden of hiermee in verband staande schade. Zie hiervoor ook bepaling 4.2.
  7.7. De opdrachtgever zal JabM te alle tijden vrijwaren voor alle aanspraken van derden en ook van de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, tenzij dit het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van JabM.
  7.8. Alle vorderingsrechten op JabM in verband met de door JabM verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene (opdrachtgever of derde) bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden, tenzij deze van rechtswege al eerder zijn komen te vervallen.
  7.9. Indien JabM door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is JabM niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen. JabM is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de overmacht langer dan negentig (90) dagen aanhoudt, heeft elke partij het recht om de overeenkomst te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.
 8. Overige bepalingen

  8.1. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekking met de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. In geval van een geschil over de uitvoering van deze overeenkomst wordt van de partijen verwacht dat deze alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Indien dit niet succesvol blijkt, zal het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle.
  8.2. Indien één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Indien één van de bepalingen van deze voorwaarden nietig is verklaard, zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.
  8.3. JabM behoudt zich het recht voor om in de toekomst wijzigingen door te voeren in de voorwaarden. Deze vernieuwde voorwaarden zullen uitsluitend worden toegepast op toekomstige opdrachten.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 12 juni 2019.

error: